Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Avís del Servei Municipal de Consum als consumidors amb clàusules terra a les hipoteques

Avís del Servei Municipal de Consum als consumidors amb clàusules terra a les hipoteques

08 de febrer de 2017

El Govern espanyol ha aprovat recentment el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl (BOE núm. 18, de 21.01.2017), en el qual s’estableix un procediment de reclamació extrajudicial, gratuït i voluntari, perquè les persones consumidores puguin reclamar els imports pagats indegudament per l’aplicació de clàusules sòl en la seva hipoteca, amb retroactivitat total des de la seva constitució. 
Les entitats bancàries han de posar a disposició dels afectats un departament o servei especialitzat per atendre aquestes reclamacions en el termini d’un mes (com a màxim han d’estar en marxa el dia 21 de febrer de 2017) i han de facilitar en totes les oficines i en les respectives pàgines web la informació següent:
•    L’adreça postal o electrònica  del departament o servei especialitzat encarregat de la resolució d’aquestes reclamacions.
•    L’obligació de l’entitat d’atendre i resoldre les reclamacions en el termini de 3 mesos des de la seva presentació.
•    Referències a la normativa de transparència i protecció del client de serveis financers.
•    L’existència d’aquest procediment, amb una descripció concreta del seu contingut i la possibilitat d’acollir-s’hi.
Cal que la persona consumidora presenti la reclamació de manera fefaent perquè en quedi constància: mitjançant una carta certificada o burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l’entitat, o bé per via electrònica amb la constància d’un número de reclamació de l’entitat.
Un cop rebuda la reclamació, l’entitat de crèdit enviarà una comunicació al consumidor amb el càlcul desglossat de l’import que ha de retornar, incloent-hi els interessos. Si l’entitat considera que no procedeix la devolució de l’import, haurà d’argumentar  les raons i finalitzarà el procediment.
El consumidor haurà de dir si està d’acord amb el càlcul. Si ho està, l’entitat de crèdit acordarà amb ell la devolució de l’efectiu. L’entitat podrà oferir mesures compensatòries diferents de la devolució dels diners, com ara l’amortització parcial del capital pendent del préstec, dipòsits, etc.  En aquest cas, l’entitat haurà de subministrar al consumidor una valoració que li permeti conèixer l’efecte de la mesura compensatòria i concedir-li un termini de 15 dies per manifestar la seva conformitat.
El procediment extrajudicial pot finalitza sense acord entre les parts quan:
•    L’entitat de crèdit refusi expressament la sol•licitud del consumidor.
•    Finalitzi el termini de 3 mesos sense cap comunicació de l’entitat al consumidor.
•    El consumidor no estigui d’acord amb el càlcul de l’import a retornar o refusi l’import ofert.
•    Transcorreguts 3 mesos, l’entitat no hagi fet la devolució de l’import al consumidor.
En aquests casos, caldrà continuar la reclamació per la via judicial ordinària i  es podran generar costes processals, segons el cas.
Finalment, l’entitat de crèdit  també haurà  d’informar als clients que les devolucions acordades poden generar obligacions tributàries i el pagament d’un import mínim d’aranzels notarials i registrals. 
D’altra banda, aquestes darreres setmanes s’ha fet ressò en els mitjans de la sentència del tribunal suprem que considera nul•les les clàusules del BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-BBVA i del BANC POPULAR ESPAÑOL que imposen a les persones consumidores totes les despeses de la formalització dels préstecs hipotecaris, com ara les derivades de la intervenció notarial i registral i del pagament dels tributs com ara l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. Es considera que aquestes despeses haurien d’haver estat assumides almenys parcialment per l’entitat bancària. 

Arran d’aquesta sentència, s’han posat en marxa diverses campanyes per reclamar la devolució d’aquestes despeses a la resta d’entitats bancàries. El primer pas és presentar la reclamació formal al servei d’atenció al client de l'entitat corresponent,  abans d'optar per la via judicial.
Per assessorar-vos sobre si teniu clàusula sòl o clàusula d’imposició de despeses en el vostre préstec hipotecari, obtenir informació detallada sobre el procediment que cal seguir i els models de reclamació o assessorar-vos sobre l’oferta que us faci la vostra entitat, us podeu adreçar al Servei Municipal de Consum de l’Ajuntament de Vilafranca (carrer Cort, 14, baixos), sol•licitant cita prèvia al telèfon 938920358 o al correu electrònic oac@vilafranca.org, si esteu empadronats a Vilafranca. També us podeu adreçar a una Associació de consumidors o al Servei d’Orientació Jurídica de la Generalitat (SOJ).