Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Denúncies

Què és una denúncia en matèria de consum?^

És la petició que té per finalitat posar en coneixement de l'administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa en matèria de defensa dels consumidors i usuaris per tal que l'investigui i, si escau, actuï per corregir la conducta infractora o negligent. Aquest procediment té per objectiu defensar els interessos generals, no individuals, i corregir i prevenir les conductes il·lícites.

Qui pot fer una denúncia?^

Qualsevol persona consumidora, associació de consumidors, empresa i les seves organitzacions.

Què fa El SMC quan rep una denúncia?^

Analitza els fets denunciats per tal de determinar si hi ha indicis de conducta infractora i la trasllada a l'Organisme corresponent per raons de competència material o territorial.
Comunica al denunciant que s'ha rebut la seva denúncia requerint-li, si escau, que completi la documentació aportada (tiquets de compra, factures, contractes, etc...)
L’organisme competent portarà a terme, si escau, les actuacions inspectores necessàries per tal d'aclarir els fets denunciats així com verificar l'adequació de l'establiment o empresa denunciada a la normativa.

Quin resultat pot tenir una denúncia?^

Vistes les actuacions efectuades es determinarà si s'ha produït una presumpta infracció administrativa:

  • Si es considera que s'ha produït infracció es proposa la incoació d'un procediment sancionador del qual se'n pot derivar la imposició d'una sanció.
  • Si es considera que no s'ha produït infracció o no ha estat possible determinar el responsable de la mateixa, s'arxiven les actuacions inspectores. 

En els dos casos es comunica al denunciant, de manera motivada, el resultat de la seva denúncia.

Accessibilitat