Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Els drets de les persones consumidores

Al Servei Municipal de Consum hi trobareu informació actualitzada sobre els drets bàsics que us assisteixen com a persones consumidores i usuàries de productes o serveis, atorgats per la legislació vigent, així com l’assessorament necessari per exercir-los de la manera més adient. 

Els drets i interessos de les persones consumidores protegits pel Codi de Consum de Catalunya són:

 1. La protecció de la salut i a la seguretat.
 2. La protecció dels interessos econòmics i socials
 3. La indemnització i reparació de danys.
 4. La protecció jurídica, administrativa i tècnica.
 5. La informació, l'educació i la formació.
 6. La representació, la consulta i la participació.
 7. Els drets lingüístics.
   

Els ciutadans de Catalunya tenen dret a: 

 • A ser atesos, en les seves relacions de consum, tant de forma escrita com oralment amb la llengua oficial que escullin.
   
 • Rebre en català: les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin. Les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequats dels bens i serveis, d'acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, forma to suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat. Els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització d'algun d'aquests contractes.


Col·lectius especialment protegits

El codi de consum estableix una especial protecció envers els col·lectius que, per la concurrència de determinades característiques, són especialment vulnerables pel que fa a les relacions de consum.

En particular, són col·lectius especialment protegits:

 • els infants i els adolescents,
 • les persones grans,
 • les persones malaltes,
 • les persones amb discapacitats
 • i qualsevol altre col·lectiu en situació d'inferioritat o indefensió especials.
Accessibilitat