Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Queixes

La queixa formalitzada per escrit permet deixar constància d'uns fets que, malgrat no ser constitutius d'una infracció administrativa per part d'una empresa i, malgrat que no es vulgui demanar una compensació o rescabalament econòmic, la persona consumidora desitja que l'Administració els conegui i els faci arribar a l'empresa per tal que pugui millorar la qualitat del servei i/o l'atenció que presta als seus clients. Per exemple: tracte inapropiat, excessiu temps d’espera, cues, etc.

És recomanable demanar el full oficial de queixa/reclamació/denúncia en el mateix establiment a fi de deixar-ne constància escrita.

També es pot presentar una queixa en un Servei Públic de Consum.
 

 

Accessibilitat