Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Reclamacions

S'entén per reclamació la sol·licitud que fa una persona consumidora o usuària  quan considera que el producte que ha adquirit o el servei que contractat  és defectuós, abusiu o s'ha prestat de manera incorrecta.  Amb la presentació d’una reclamació es pot obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge, la reparació d’un dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute.

Per tal de resoldre les reclamacions en matèria de consum, el Servei Municipal de Consum de Vilafranca disposa dels serveis de: