Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El transport per carretera

Autocars^

Les línies regulars d’autocars són adjudicades a empreses privades per les administracions competents, que són les que en determinen el preu del bitllet i els horaris de pas. Aquesta informació ha d’estar disponible a tots els punts de venda de l’empresa transportista.

Sempre cal lliurar un bitllet, o títol de transport, que s’ha de conservar durant tot el trajecte, excepte els menors de 4 anys que no ocupin seient.

Característiques del bitllet:

 • En línies urbanes o de rodalia, en el bitllet hi constarà el nom de l’empresa concessionària i la indicació “Preu segons tarifa vigent”.
 • En línies interurbanes de llarga distància el bitllet ha d’incloure la descripció del trajecte (punt d’origen i destí), el preu (amb IVA inclòs), la data d’emissió del bitllet i la data del viatge.

Retards i cancel·lacions:

 • Els passatgers han d’estar informats de qualsevol alteració en el servei.
 • En cas de cancel·lació o d’un retard previst de més de 2 hores en desplaçaments de més de 250 km de distància, el transportista ha d’oferir immediatament als passatgers escollir entre aquestes opcions:
  • La continuació del viatge, amb condicions de transport comparables, a la destinació final tan aviat com sigui possible.
  • El reemborsament del preu del bitllet i un servei de tornada gratuït al lloc d’origen.
 • El transportista està exempt del compliment d’aquestes obligacions si les causes són extraordinàries i no s’han pogut preveure.

Equipatge:

 • Cal consultar amb l’empresa transportista les mides i el volum màxim de l’equipatge, ja que dependrà de la capacitat del vehicle.
 • L’equipatge dipositat al “maleter” de l’autocar és responsabilitat del transportista, que haurà d’indemnitzar el viatger per deteriorament o pèrdua.

Taxis^

 • Abans d'iniciar el trajecte:
  Pots escollir el vehicle sempre que no estigui estipulat un sistema de torns.
  El taxista ha d’ajudar l’usuari a pujar l’equipatge al maleter, i a accedir i baixar del vehicle a persones amb mobilitat reduïda
   
 • Durant el trajecte:
  Tens dret a escollir l’itinerari, així com a demanar d’apujar o abaixar les finestres, el volum de la ràdio o la calefacció i aire condicionat.
  En tot moment ha de ser visible el taxímetre, les tarifes vigents i el número de llicència.
   
 • En arribar al destí:
  Tens dret a demanar un tiquet o factura, en què contin les dades del taxi i del trajecte.
  El taxista està obligat a facilitar canvi de 20 euros.
  En alguns municipis és obligatori acceptar el pagament amb targeta, no obstant això és convenient assegurar-se'n abans d'iniciar el viatge.
   
 • Les tarifes depenen del trajecte i tipus de servei:
  • Serveis urbans:
   Transcorren dintre d’un mateix municipi, àrea metropolitana o àrea territorial de prestació conjunta.
   Les tarifes les marca l’administració que correspongui.
    
  • Serveis interurbans:
   L’origen i el destí es troben en diferents termes municipals.
   Les tarifes les regula el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
   Es poden cobrar suplements: els dies festius de l’any; en viatges d’entrada o sortida a aeroports i estacions; per equipatge que excedeixi les dimensions estipulades; per animals de companyia (tret de gossos pigall), i d’altres que dicti l’administració competent en cada cas.
   Segons el tipus de servei es pot fixar un preu mínim: viatges a l’aeroport, serveis de radioemissora, etc.
   Sol·licita informació prèvia abans d’iniciar el trajecte.

Lloguer de vehicles^

Quan es lloga un vehicle és obligatori signar un contracte per escrit.

El preu:

 • El preu ha d’incloure obligatòriament impostos i taxes, assegurança obligatòria de danys a tercers i despeses de gestió.
 • El preu serà un preu fix per dia de lloguer, al qual es pot sumar un cost addicional en funció del quilometratge. A més a més, es poden contractar serveis addicionals, com accessoris del vehicle (GPS, cadireta infantil, assegurances…).
 • Cal informar-se de les polítiques de carburant incloses en el contracte, ja que el seu incompliment pot suposar el cobrament d’un recàrrec.
 • Si es contracta una assegurança complementària cal prestar atenció a les cobertures que inclou i a l’existència de franquícies.

Danys i incidències del vehicle:

 • És important revisar l’estat del vehicle en el moment que te’l lliurin, i si hi detectes qualsevol dany cal fer-ho constar.
 • En el mateix sentit, cal revisar l’estat del vehicle en el moment de la devolució i, si ho creus convenient, fes-ne fotografies.
 • En cas de patir qualsevol incidència o accident durant el transcurs del contracte cal avisar immediatament l’empresa de lloguer i seguir les instruccions que et donin.

Com puc presentar reclamancions?^

En cas de qualsevol desavinença es pot presentar una reclamació per escrit a l’empresa.

Podeu sol·licitar els fulls oficials de reclamació/denúncia a les seves oficines comercials. Taxis, autobusos i autocars han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia també a l’interior del vehicle.

És important adjuntar tota la documentació que pugui acreditar la reclamació.

Accessibilitat