Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

La Junta Arbitral de Consum (JAC)

La Junta Arbitral de Consum és l’òrgan administratiu de l’Ajuntament de Vilafranca que gestiona l’arbitratge institucional de consum i presta serveis de caràcter tècnic, administratiu i de secretaria, tant a les parts com als àrbitres.

Constitució^

La Junta Arbitral de Consum de Vilafranca es va constituir l’any 1994 mitjançant un acord subscrit amb l’Instituto Nacional del Consumo (actual Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, depenent del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) i la Direcció General de Consum i Disciplina de Mercat de la Generalitat de Catalunya (actual Agència Catalana del Consum).

Composició ^

Actualment la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca està integrada per:

 • Presidenta: Núria Sanromà  Rebollar
 • Secretària: Gabriela Giralt Fernández

El/la president/a i el/la secretari/ària de la Junta Arbitral de Consum són designats per l’Ajuntament de Vilafranca i el seu nomenament s’ha de publicar en el diari oficial que la Diputació de Barcelona.

El/la secretari/ària de la Junta Arbitral de Consum ha de garantir el funcionament administratiu de la Junta, i és responsable de les notificacions dels actes de la Junta, que s’han de fer conforme al que disposen els articles 58 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Quan es creïn delegacions territorials o sectorials de la Junta Arbitral de Consum, es poden designar presidents/es i secretaris/àries de la delegació territorial o sectorial.

El que preveu el paràgraf anterior, s’entén sense perjudici de la capacitat del/la president/a de la Junta Arbitral de Consum per designar òrgans arbitrals que coneguin dels conflictes en els àmbits territorials en els quals no hi hagi junta arbitral territorial o delegacions de la Junta Arbitral de Consum.

Funcions ^

Les juntes arbitrals de consum duen a terme les funcions següents:

 • a) Fomentar l’arbitratge de consum entre empreses o professionals, consumidors/es o usuaris/àries i les seves respectives associacions, procurant l’adhesió de les empreses o professionals al Sistema Arbitral de Consum mitjançant la realització d’ofertes públiques d’adhesió.
 • b) Emetre resolució sobre les ofertes públiques d’adhesió i concedir o retirar el distintiu d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum, així com gestionar i mantenir actualitzades les dades de les empreses o professionals que estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum.
 • c) Comunicar al registre públic d’empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum les dades actualitzades de les empreses o professionals que hagin realitzat ofertes públiques d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum.
 • d) Donar publicitat de les empreses o professionals adherits al Sistema Arbitral de Consum mitjançant ofertes públiques d’adhesió, en particular en el respectiu àmbit territorial.
 • e) Elaborar i actualitzar la llista d’àrbitres acreditats davant la Junta Arbitral de Consum.
 • f) Assegurar el recurs a la mediació prèvia al coneixement del conflicte pels òrgans arbitrals, llevat que no sigui procedent conforme al que preveu l’article 38.
 • g) Gestionar l’arxiu arbitral, en el qual s’han de conservar i custodiar els expedients arbitrals.
 • h) Portar els llibres de registre relatius als procediments arbitrals mitjançant les aplicacions informàtiques corresponents i, si hi manquen, manualment.
 • i) Gestionar, custodiar o dipositar davant la institució que s’acordi els béns i objectes afectes als expedients arbitrals, quan ho acordi l’òrgan arbitral que conegui del conflicte o el president de la Junta Arbitral, a sol·licitud de les parts abans de la designació de l’òrgan arbitral.
 • j) Impulsar i gestionar els procediments arbitrals de consum.
 • k) Proveir de mitjans i realitzar les actuacions necessàries per al millor exercici de les funcions dels òrgans arbitrals i, si s’escau, dels mediadors.
 • l) Gestionar un registre de laudes emesos, el contingut dels quals, respectant la privacitat de les parts, és públic.
 • m) Posar a disposició dels/de les consumidors/es o usuaris/àries i de les empreses o professionals formularis de sol·licitud d’arbitratge, contestació i acceptació, així com d’ofertes públiques d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum.
 • n) En general, qualsevol activitat relacionada amb el suport als òrgans arbitrals per a la resolució dels conflictes que se sotmetin a la Junta Arbitral de Consum.

Els òrgans arbitrals ^

Els/les àrbitres que actuen com a tals en els òrgans arbitrals que es constitueixen en la Junta Arbitral de Consum són proposats pel/per la president/a del mateix òrgan per part de l'Administració, entre personal al seu servei, les associacions de consumidors i usuaris inscrites en el Registre estatal d'associacions de consumidors i usuaris o que reuneixin els requisits exigits per la normativa autonòmica que els resulti d'aplicació, les organitzacions empresarials o professionals legalment constituïdes i, si s'escau, les Cambres de comerç.

Les persones proposades han de sol·licitar al/a la president/a de la Junta Arbitral de Consum a la que hagin d'intervenir la seva acreditació per a poder participar en els òrgans arbitrals del Sistema Arbitral de Consum i aquesta sol·licitud implica l'acceptació de la seva inclusió en la llista d'àrbitres acreditats davant la Junta Arbitral de Consum, que té caràcter públic i ha d’ésser actualitzada permanentment pel/per la secretari/ària de la JAC. Això també implica l'acceptació del càrrec d'àrbitre en els procediments que sigui designat com a tal.

Els/Les àrbitres acreditats/des a proposta de l'Administració han de ser llicenciats/ades en dret, ja resolguin en equitat o en dret, i el/la president/a de la Junta Arbitral de Consum s'entén acreditat, en tot cas, per a actuar com a àrbitre/a.

 

Funcions
Els òrgans arbitrals, unipersonals o col·legiats, són els competents per a decidir sobre la solució dels conflictes.

L’òrgan arbitral esta assistit pel/per la secretari/ària arbitral, que és el secretari/ària de la Junta Arbitral de Consum o el designat pel/la president/a de la Junta Arbitral de Consum, entre el personal que hi presta serveis, amb caràcter permanent o per a un procediment o procediments concrets. El/La secretari/a, entre d’altres coses, ha de vetllar pel compliment de totes les decisions que adoptin els òrgans arbitrals en l'exercici de la seva funció, ha de deixar constància de la realització d'actes procedimentals per l'òrgan arbitral o davant aquest i de la producció de fets amb transcendència procedimental mitjançant les oportunes diligències, ha d’assegurar el funcionament del registre de recepció de documents que s'incorporin a les actuacions arbitrals, expedint si s'escau les certificacions que en aquesta matèria siguin sol·licitades per les parts (…).

 

Òrgans arbitrals unipersonals
Es tracta d’òrgans que funcionen a través d’un àrbitre/a únic, designat entre una llista d’àrbitres acreditats proposats per l’Administració Pública o escollit per les parts, que coneix dels assumptes quan ho acorden les mateixes o el/la president/a de la Junta Arbitral de Consum, i en aquest darrer supòsit sempre que la quantia de la controvèrsia sigui inferior a 300 € i que la falta de complexitat de l'assumpte així ho aconselli.

Els àrbitres acreditats per la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca del Penedès són:

 • Francesc Giralt Fernández
 • Víctor Laspalas Zanuy

 

Òrgans arbitrals col·legiats
En el cas que les parts s’oposin a la designació d’un/a àrbitre únic es pot designar un col·legi arbitral, que estarà integrat per tres àrbitres acreditats/des, escollits cadascun d'ells a través del sistema de torn entre els proposats per l'Administració, les associacions de consumidors i usuaris i les organitzacions empresarials o professionals. Aquests actuaran de forma col·legiada, adoptant les seves decisions per majoria i assumint la presidència l'àrbitre proposat per l'Administració, el vot del qual serà el decisiu.

Les parts, de comú acord, poden sol·licitar la designació d'un/a president/a de l'òrgan arbitral col·legiat diferent de l'àrbitre/a proposat per l'Administració Pública, quan l'especialitat de la reclamació així ho requereixi o en el cas que la reclamació es dirigeixi contra una entitat pública vinculada a l'Administració a la qual estigui adscrita la Junta Arbitral de Consum.

El/La president/a de la Junta Arbitral de Consum és qui designa als àrbitres que han de conèixer sobre els respectius procediments arbitrals.

En els arbitratges que hagin de ser resolts en dret els àrbitres designats/des han de ser llicenciats en dret.

Requisits per ser àrbitre/a^

 • Actuar segons les prerrogatives d’independència, imparcialitat i confidencialitat.
 • No poden actuar com a àrbitres aquells que hagin intervingut com a mediadors en el mateix assumpte o en qualsevol altre que guardi relació estreta amb aquell.

La recusació dels àrbitres ^

Poden ser recusats/des per les parts a partir de deu dies des de la data en què els sigui notificada la seva designació per a decidir el conflicte o des del coneixement de qualsevol circumstància que doni lloc a dubtes justificats sobre la seva imparcialitat o independència.

 • Una vegada l’àrbitre/a és recusat/da haurà de decidir de manera motivada sobre si renuncia o no al seu càrrec en un termini de 48 hores. A partir d’aquí, el/la president/a de la Junta Arbitral de Consum resoldrà sobre la recusació, prèvia audiència de l'àrbitre/a i, si s'escau, de la resta dels àrbitres del col·legi arbitral.
 • Si l’àrbitre/a ostenta alhora la condició de president/a de la Junta Arbitral de Consum es veurà obligat a acceptar la recusació plantejada.
 • Acceptada la recusació s’escollirà un àrbitre/a suplent i es designarà un nou àrbitre/a suplent a través del mateix procediment en què va ser designat el substituït. El nou àrbitre/a decidirà si continua o no amb el procediment iniciat i, en cas afirmatiu, s’acordarà una pròrroga no superior a dos mesos per a realitzar les actuacions corresponents. Si la recusació no prospera la part que la va instar podrà impugnar el laude.
 • El procediment quedarà en suspens mentre no s'hagi decidit sobre la recusació, ampliant-se el termini per a dictar el laude.

Pèrdua de l'acreditació dels àrbitres ^

Els/Les àrbitres poden perdre la seva condició:

 • Si deixen de reunir els requisits que s’exigeixen per a ostentar-la.
 • Si incompleixen o abandonen les seves funcions.

El procediment de retirada de l'acreditació pot iniciar-se d'ofici o a instància de part i, en aquest, ha d’ésser escoltat el propi àrbitre/a i, en tot cas, l'entitat que el va proposar. Si la figura de l’àrbitre/a coincideix amb la del/de la president/a de la Junta Arbitral de Consum serà l'Administració la que decidirà sobre la pèrdua de l’esmentada acreditació.