Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Qui pot accedir-hi

Per accedir al Servei Municipal de Consum cal que l’interessat/da tingui la condició de persona consumidora i que resideixi a Vilafranca o bé que hagi realitzat un acte de consum en un establiment d'aquest municipi.

Són persones consumidores o usuàries les persones físiques o jurídiques que actuïn en el marc de relacions de consum amb finalitats alienes al seu negoci, empresa o professió, en tant que gaudeixen de béns o serveis fruit de l’activitat empresarial en el mercat.

També tenen aquesta consideració els socis cooperativistes en les relacions de consum amb la cooperativa.

Actualment, segons la normativa vigent, també es fa extensiu a les persones físiques empresàries que estiguin dins del règim especial de treballadores autònomes i als ens (cooperatives, societats, etc.) que tinguin la consideració de microempreses (cal signar declaració responsable) quan tinguin una relació de consum amb una empresa prestadora de serveis bàsics o de serveis de tracte continuat.

Els treballadors autònoms o les microempreses que vulguin reclamar en un altre àmbit diferent del dels serveis bàsics o dels serveis de tracte continuat hauran d’adreçar-se al seu gremi, associació empresarial o a un advocat o gestor particular perquè els assessorin.

Definicions^

  • Microempresa: empresa que ocupa a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o balanç general no supera els 2 milions d'euros.
     
  • Serveis bàsics: Serveis de caràcter essencial i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús generalitzat entre les persones consumidores. S'hi inclouen els subministraments, els transports, els mitjans audiovisuals de radiodifusió i de televisió, els de comunicacions, els assistencials i sanitaris, i els financers i d'assegurances.
     
  • Serveis de tracte continuat: Serveis que l'empresari o empresària no presta d'un sol cop, sinó que tenen continuïtat en el temps, de manera periòdica, habitual i en diversos terminis (rebuts de telèfon, subministraments...).
Accessibilitat