Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

L'adhesió a l'arbitratge de consum

Campanyes de foment de l’arbitratge^

Les empreses tenen una necessitat de millora  per tal de poder estimular i conservar la fidelitat del client. L'adhesió a l’arbitratge de consum dóna una imatge de seriositat, credibilitat i professionalitat que afavoreix l'actitud del client envers l'empresa adherida.

L'adhesió a l’arbitratge de consum és gratuïta i voluntària i es fa palesa per mitjà d'un distintiu oficial, que s’ha de col·locar en un lloc destacat de l'establiment i que pot ser utilitzat en la publicitat, factures i documentació escrita de l'empresa. Aquest distintiu representa un senyal de qualitat i de compromís envers les persones consumidores, les quals, en veure el distintiu, entren o compren amb la confiança   que els dóna saber que tenen una garantia de qualitat afegida i que estan davant d’una empresa responsable.

La Junta Arbitral de Consum de Vilafranca realitza periòdicament campanyes de difusió pel sistema arbitral, tot fomentant-ne l'adhesió d’empreses i comerços,

Per adherir-se a l'Arbitratge de Consum, les empreses de Vilafranca poden posar-se en contacte amb la Junta Arbitral de Consum, a través de:

Aquest compromís, implica per a les empreses l'acceptació de l'arbitratge de consum com a via de resolució de les possibles reclamacions, per tal de garantir a les persones consumidores la seva voluntat de solucionar-les de manera ràpida,  gratuïta, eficaç i equitativa.

El cens d’empreses adherides^

A Vilafranca del Penedès, hi ha 619 empreses adherides a la Junta Arbitral de Consum, les quals han manifestat públicament la seva voluntat de resoldre a través de l'arbitratge de consum les possibles controvèrsies que puguin sorgir amb els seus clients.

Consulta el cens d'empreses adherides a la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca del Penedès

 

L’oferta pública d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum^

Les empreses o titulars d'establiments comercials poden formular per escrit, per via electrònica o en qualsevol altre suport que permeti tenir constància de la presentació i de la seva autenticitat, una a la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca del Penedès, la qual tindrà caràcter públic, sempre i quan desenvolupin la seva activitat principal en aquest àmbit territorial.

En aquest tràmit, que és únic i s’entén realitzat a tot el Sistema Arbitral de Consum, s'expressa si s'opta per a què l'arbitratge es resolgui en dret o en equitat i, si escau, el termini de validesa de l'oferta i si s'accepta la mediació prèvia al coneixement del conflicte pels òrgans arbitrals. En el supòsit de no constar qualsevol d'aquests extrems, l'oferta s'entendrà realitzada en equitat, per temps indefinit i amb acceptació de la mediació prèvia.

No es consideren ofertes públiques d'adhesió limitada al Sistema Arbitral de Consum aquelles que tenen caràcter temporal, sempre que l'adhesió es realitzi per un període no inferior a un any, aquelles que limiten l'adhesió a les Juntes Arbitrals de Consum corresponents al territori en el qual l'empresa o comerciant desenvolupa principalment la seva activitat (on aquesta comercialitza els seus béns i serveis exclusivament a través d'establiments oberts al públic en aquest àmbit territorial) o aquelles que condicionen el coneixement del conflicte a través del Sistema Arbitral de Consum a la prèvia presentació de la reclamació davant els mecanismes de solució de conflictes habilitats per l'empresa o comerciant, gratuïts i coneguts.

L'oferta pública d'adhesió, ja sigui total o limitada, així com la seva denúncia ha d'efectuar-se pel representant legal de l'empresa o comerciant amb poder de disposició, previ acord, si escau, de l'òrgan de govern corresponent.

Les ofertes públiques d'adhesió limitada al Sistema Arbitral de Consum s’admeten en sectors que presenten un important nombre de consultes i reclamacions o en els que no hi ha una suficient implantació del sistema, previ informe preceptiu de la Comissió de les Juntes Arbitrals de Consum. L'informe negatiu a l'admissió de l'oferta pública d'adhesió limitada és vinculant per a la Junta Arbitral de Consum.

Competència territorial ^

Aquestes ofertes han de ser conegudes per la Junta Arbitral corresponent a l'àmbit territorial en el que l’empresa o comerciant/a desenvolupa principalment la seva activitat. Si en aquest existeixen diverses Juntes Arbitrals, serà competent la de superior àmbit territorial. Una vegada la Junta Arbitral de Consum corresponent hagi conegut l’oferta pública d’adhesió la traslladarà a la Junta Arbitral competent per a resoldre en un termini màxim de deu dies i notificarà a la Comissió de les Juntes Arbitrals de Consum la resolució que adopti en la tramitació de les ofertes públiques d'adhesió limitada al Sistema Arbitral de Consum.

El distintiu d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum^

El/La president/a de la Junta Arbitral de Consum competent per a conèixer l'oferta pública d'adhesió ha de resoldre motivadament sobre la seva acceptació o rebuig i, en cas d'acceptar-la, atorgarà a l'empresa o comerciant el distintiu oficial corresponent, que pot figurar en castellà o en les altres llengües cooficials de l'Estat. En tot cas, el/la president/a de la Junta Arbitral podrà acceptar l'oferta pública d'adhesió limitada, negant el dret a utilitzar el distintiu oficial.

El distintiu que acredita l’adhesió a l’arbitratge de consum es un distintiu de qualitat. Les empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum han d’informar les persones consumidores de manera clara de llur adhesió a l’arbitratge, per mitjà del distintiu. 

La concessió del distintiu públic d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum i la seva retirada s’ha de publicar en el diari oficial que correspongui a l'àmbit territorial de la Junta Arbitral de Consum competent per a adoptar les respectives resolucions. 

Les empreses o comerciants/es que hagin realitzat una oferta pública d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum poden denunciar-la davant la Junta Arbitral de Consum competent ja sigui de manera escrita, a través de la via electrònica o per mitjà de qualsevol suport que permeti tenir constància de la denúncia i de la seva autenticitat. La denúncia despendrà efectes a partir dels 30 dies naturals des de la seva comunicació a la Junta Arbitral, excepte si en l’oferta pública d’adhesió es preveu altre cosa. A partir d’aquí, l’empresa o comerciant/a perdrà el dret a usar el distintiu oficial. Si aquesta ho incompleix s'entendran vàlidament formalitzats els convenis arbitrals.

Pèrdua de l'ús del distintiu d'empresa adherida ^

Es pot perdre el dret a l'ús del distintiu d'empresa adherida i, si escau, es pot donar de baixa en el registre públic d'empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum:

  • Si expira el termini per el qual es va realitzar l'oferta pública d'adhesió o denúncia d'aquesta oferta.
  • Si es du a terme una utilització fraudulenta o enganyosa del distintiu.
  • Si s’incompleixen de manera reiterada els laudes.
  • Si  es constaten reiterades infraccions qualificades com a greus o molt greus en matèria de protecció al consumidor i usuari, sancionades, amb caràcter ferm, per les Administracions públiques competents.
  • Si es realitzen pràctiques que lesionen greument els drets i interessos legítims dels consumidors i usuaris.

En aquests casos, el/la president/a de la Junta Arbitral que hagi concedit el distintiu oficial, prèvia audiència de l'empresa o comerciant/a, ha de dictar una resolució motivada de retirada del distintiu d'adhesió que determinarà la pèrdua del dret de les empreses i comerciants a la seva utilització en qualsevol activitat o comunicació i, si escau, el donarà de baixa en el registre públic d'empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum, excepte si expira el termini per el qual es va realitzar l'oferta pública d'adhesió o denúncia d'aquesta oferta, per la qual cosa no serà necessària una motivació.

Accessibilitat